What We Focus On

We get what we focus on. Seek and ye shall find. What we think about, we bring about. However you want to say it, the same TRUTH is at play here. Our minds are powerful creation machines. Whatever you plug into it on a consistent basis, it will continue to manufacture more thoughts, feelings, and results that mirror those thoughts.

In other words, what we give our attention to gets bigger or expands in our lives and produces results right in alignment with the directions the mind has given out. The great news is this: we can choose the thoughts we think. I’m not saying every random thought that ever crosses our mind, yet rather become clear about what you do want to think about, focus on, and expand in your life, your relationships, your bank account, and your body.

Think of a current challenge you’re facing ~ it may be brand new or an oldie of several years. Got one? Just pick one for this exercise sake.   Now, consider the last few days, weeks, or months. When you tend to “think” about this challenge are you more often thinking and feeling positively or negatively? Likely negative odds say.

Now that we are once again AWARE we can choose our thoughts, choose a thought that comes from your problem solver, your high self, your best you. Put that chosen thought down in writing of how you choose to “think” about (and make bigger in your life) this very challenge or perhaps now, opportunity you’re facing.

For example, “I am capable. I am creating peace and harmony in my body. I am learning to trust myself with money. I am following through on my organization. I am choosing to respond to all challenges in a calm manner.” We all get what we focus on. So choose in your favor and focus on the good things you already have and want to experience more of in your life.

“Thoughts Become Things” ~ Mike Dooley. If you want different “things”, think different thoughts. –

www.powerplayersinc.com

newswitch551

Author: yourhomebiz

From Around the Web

 

Go All In

A favorite Zen proverb of mine says, “There are many ways to cross the river. You just have to have both feet in one boat.”

I find this enlightening on many levels and multiple areas of application. In essence, I read this to say COMMITMENT…commitment to my spiritual path, commitment to my marriage, commitment to my business and it’s success.

Commitment to playing life full out. How often am I/you one foot in and one foot out? Maybe not necessarily physically yet mentally or emotionally? Do you find yourself entertaining the back door? The real Mr. or Mrs. Right around the corner versus one you’re with? The next multi level marketing company or job opportunity versus the one you’re in?

Look, I’m all about making positive change in my life and encouraging others to do the same. That isn’t the intention today. The intention today is that as long as we are one foot in the boat and one foot out, we will never know the fruit or beauty of that experience or that path. Does that make sense?

We rob ourselves of the very thing we want to create by being on the fence. Sort of in, but not completely. It’s very easy to be afflicted by bright-shiny-it is!  I know because it’s been a lesson for me too.

One foot in and one foot out. Stick it out or make a run for it. My advice. Get ALL THE WAY IN for 90 Days. Define for yourself what ALL THE WAY IN means to you. In your thoughts. Your language. Your Actions. If 90 days feels like too much, commit to 30 or 60 days, but the important thing here is to DECIDE and to COMMIT both feet in the boat. Rather than jump ship again, commit where you are and allow yourself to truly be there for a period of time.

The commitment will create movement, clarity, and insights as to your direction. Through this Commitment you will find one of two things: 1 – The Boat You’re Already In Is Right For You ~ and now that you’re committed you’ll results. 2 – You’ll Realize This Isn’t Right For You ~ and now you know that you know that you’ve given you’re very best (which you can only control you anyways) and with that knowledge you will have PEACE to change boats rather than deal with the second guessing plague that comes to those who know they haven’t given something their all.

We all want the RESULTS of a thriving business, successful MLM downline, or a connected, loving relationship. Results follow Decision, Commitment, and Follow Through… So get in that boat ~ ALL THE WAY IN ~ and I’ll see you on the other side of the bank. –

www.powerplayersinc.com

newswitch551

Author: yourhomebiz

From Around the Web

 

Mega Holdings ‘in Çalışma İşleyişi Nasıldır ?

Mega Holdins ’in temel vizyonu web site kullanımını yaygınlaştırmaktır.

Avrupa ve Amerakida web site kullanımı çok yüksek rakamlarda iken Türkiyede oran tam tersidir.
Bugün Türkiyede sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı kişisel web site kullanımlardan daha fazladır.
Peki Web Sitesi Ne işime yarayacak diye sorucak olursanız Neden Web Yaptırmalısın yazısını okuyarak bilgi edinebilirsiniz.
Mega Holdings aktif müşterilerine web master ihtiyacı duymadan kendi web sitelerini tasarlama imkanı sunuyor.
Herhangi bir facebook kullanıcısı bile şirketin sağladığı kolay tasarım motoruyla beraber web sitelerini tasarlayabiliyor ve geliştirebiliyor.
Kolay tasarım motoruyla ilgli eğitimide buradan alabilirsiniz.
Mega Holdings çalışma sistemi iş odaklı olan binary çalışma sistemedir.İş odaklı dedim neden network marketing sistemini pazarlama odaklı kullanan network marketing
şirketleri vardır. Bu şirketlerin çalışma sistemeli genellikle unilevel ve matrix olarak yer alır. Daha karmaşık sistemlerdir. Organizasyon büyüdükçe kar markajının düştüğü
bir çalışma sistemleridir.
Binary çalışma sistemi bir aktif müşterinin sağ kollu  ve sol kollu olmak üzere yürütebileceği bir çalışma sistemedir.
Çalışmaya başlayan aktif müşteri en az iki kişiye referans olur ve organizasyona dahil olan kişilerde en az iki kişiye referans olarak organizasyon büyümeye başlar.
Organizasyonun sağlam adımlarla büyütmek için kopyalamanın gücünü kullanmalısınız. Eğitimler, ürün kullanımı ve iş bilinci oturtmalı ve bu şekilde insanları mega holdings çalışma fırsatını insanlara sunmalısınız.
Mega Holdings ‘in çalışma şekline göre ilerleyen kariyer basamakları vardır.
Başlangıçtaki kariyer basamağı Newbie
İkinci kariyer basamağı Presenterdir. Presenter sunumcu demektir. Presenter olmak için sağ kolunda 3 kişilik ve sol kolunda 3 kişilik bir ekibin olmalıdır. Çalışma arkadaşlarını davetlerinde sunum yapan kişidir.
Üçüncü kariyer basamağı Trainerdır. Trainer eğitmendir. Trainer olmak için sağ ve sol organizasyonumuzda en az birer tane presenter olmalıdır. Beginner , Presenter ve yeni Trainer olan kişilere eğitim verir.
Dördüncü kariyer basamağı Directordür.Director olmak için  sağ ve sol organizasyonumuzda en az birer tane Trainer olmalıdır. Director takım içi koardinasyonu sağlar. Networkte iletişim çok önemlidir.
Beşinci kariyer basamağı researcherdır. Researcher araştırmacı bir kişidir. Yeni araştırmalar yapar  ve takımını bilgilendirir.
Altıncı kariyer basamağı Leaderdır. Lider kişi haftalıki aylık ve yıllık toplantılara katılır ve ekibime yol gösteren olur.
Yedinci kariyer basamağı Top leaderdır. İki tane lidere sahiptir ve çalışma yükü olarak daha rahattır. Network Marketing aslında tamamen iki sağlam lider yetiştirmektir. Top Leaderlik Mega Holdings de refaha ulaşabileceğiniz bir kariyer basamağıdır.
Diğer kariyer basamakları Mega leader ve Mega Stardır.
Mega Holdings size kısa sürede maddi özgürlüğünüzü sağlar. Bu maddi özgürlük tamamen sizin çalışmanıza ve sabrınıza bağlıdır.
Saygılarımla,
Ümit ŞEREF
Author: umitseref

From Around the Web

 

Web Sitenizdeki Ürünleri Pazarlayan Satış Danışmanının Geliri

nevzat-erdag-315-web-satis-danismani-geliri

Günümüz insanlarının ek gelir elde etmek için başvurdukları  internet üzerinden network marketing sisteminde ürünlerin perakende satışlarından elde edilen gelirinin vergi boyutunu bu makalemizde inceliycez. Network marketing sisteminde firmalar internet üzerinden üyelik sistemi oluşturup; üyeliği onaylanan temsilciler ile ister şahıs ister şirket üzerinden satış temsilcisi olarak internette tanıtılan ürünleri belirli bir oranda yapılan indirimli fiyatı ile sahip olabilmektedirler.

Şirket CEO’su ile sistemde kayıtlı üyeler arasında genelde herhangi bir iş akdi bulunmamaktadır. İnternet üzerinden yapılan satışlar için düzenlenen fatura üyeler adına kesilmektedir. Üyeler de bu ürünleri kendileri kullandıkları gibi başka bir tüketiciye de satabilme imkânına sahiptirler. Bu sistem ülkemizde son yıllarda çok sık kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Konu ile ilgili daha önce web sitemde yazdığım Networkıng  Pazarlamanın Püf Noktaları makalemi inceleyerek de Network Marketing vergilendirme sürecini ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz. Bu makalemde ise; web sitenizdeki ürünleri kapı kapı pazarlayarak gelir elde eden satış temsilcilerinizin kazançlarının vergiye tabi olup olmadığını ve network marketing satış sistemi içinde vergi ile alakalı temel konulara kısaca değineceğim.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde şöyle diyor;

Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler. (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit işyerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o işyerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç.)” hükmü yer almakta olup, maddenin ikinci fıkrasından sonra gelen üçüncü fıkrasında, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacakları açıklanmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinin 6. fıkrasında ise;

” 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır.”  Hükmüne yer verilmiş olup, maddenin son fıkrasında, “Bu muaflığın Gelir Vergisi Kanununun 94. madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü(Kapsamak) yoktur.” denilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 37.  maddesinde;  her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 46. maddesinde de 47 ve 48. maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesinde de, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde ise, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. Diyerek;

1. Maddesinde Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104. maddelere göre,

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca) % 20,

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca), Mal alımları için %5,

Diğer hizmet alımları (“a”, “b” ve “c” alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için de %10″   oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması hükme bağlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 227. maddesinin birinci fıkrasında; “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir” hükmüne yer verilmiştir.

Vergi Usul Kanunun 229. maddesinde; faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu, 231. maddesinin 5.bendinde ise; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmemiş olan faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 232 inci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancıbasit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır.

Vergi Usul Kanunun 234. maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunun 238. maddesinde, işverenlerin her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmaya mecbur oldukları, Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan, Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte, kapıdan satış yapacaklarda aranılacak nitelikler, kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda, üyelerinizin yapmış olduğunu faaliyetin ve satışını yaptığı ürünlerin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Yönetmelik kapsamında kapıdan satış olarak değerlendirilip değerlendirilmediğinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenmesi gerekmektedir.

Yukarıda Yer Alan Hüküm ve Açıklamalar Uyarınca:

  • 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan tebliğ ve yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan şirketin; bu kapsamdaki ürünlerini, şirketin iş akdi ile bağlı olmaksızın, şirket adına (satış yaptığı kişilere şirketinizin faturasını düzenleyerek) kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satış yapan kişiler; bu gelirlerinden dolayı gelir vergisinden muaf sayılacaklardır.
  • Bu şekilde vergiden muaf olanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin (10-b) bendi uyarınca %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Şirketin bu kişilere yapacağı ödemeler için gider pusulası düzenlenmesi gerekmekte olup gider pusulası düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda münhasıran bu tür ödemelere ilişkin olmak üzere düzenlenecek banka dekontları da gider pusulası hükmünde kabul edilecektir. Ancak, bu şekilde düzenlenecek dekontlar da 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan asgari bilgilerin yanı sıra açıklama bölümünde tevkif edilen vergi ve fonun oranı ile tutarlarına da yer verilmesi zorunludur.
  • Şirketin ürünlerini iş akdi ile bağlı olmamakla birlikte, kendi adına satın alarak bu ürünleri motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende olarak satan kişiler, Gelir Vergisi Kanununun 9/1 inci bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanacaktır. Esnaf muaflığından yararlanan bu kişilerden mal alımı yapanların Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasında yer alan vergi tevkifatı yapacaklar arasında bulunması halinde, esnaf muaflığı kapsamında bulunanlara yaptıkları ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin (13-c) bendi uyarınca %5 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaktır. Ayrıca, Esnaf muaflığı kapsamında bulunan bu kişilere şirketiniz tarafından satışları artırma amacıyla veya sisteme kazandırdıkları üyeler dolayısıyla yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin (13-d) bendi uyarınca %10 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak olup bu ödemelerin yukarıda belirtildiği şekilde belgelendirileceği tabiidir.
  • Şirketin ürünlerini kendi adına satın alarak tüketiciye satan kişilerin, Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinde yer alan esnaf muaflığına ilişkin şartları taşımamaları halinde, elde edilen gelir ticari kazanç kapsamında değerlendirilecek olup, şartları dahilinde gerçek veya basit usulde vergilendirileceklerdir. Gerçek veya basit usulde vergilendirilecek kişilere, şirket tarafından yapılacak komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak olup, bu ödemelere ilişkin ödeme yapılan mükellefler tarafından fatura düzenlenecektir.
Author: nevzaterdag

From Around the Web

 

Enamórate de tus sueños

image

(no saben cuánto me gustaron esos tenis)

Uno de los principios de riqueza más poderosos que existen es el de verse viviendo la vida que uno desea y más aún, creer que ya la estamos viviendo.

 

¿Qué es lo que quieres en tu  vida? ¿Salud y bienestar? ¿Riquezamaterial? ¿Convivir con tu familia? ¿Viajar a donde quieras?

image

(Que la sala tenga vista al mar ¿Por que no?)

¿¡Pero cómo creer que estamos viviendo eso si en nuestra “realidad” ni siquiera nos acercamos a los talones a ese estilo de vida de “ensueño”!?

La verdad es que es todo un reto ver las cosas buenas que tenemos si nuestros pensamientos están enfocados en los problemas.

image

(Desayuno delicioso y nutritivo todos los dias ¡Pos me lo merezco!)

Una de las personas con mayor éxito en la industria del Mercadeo en Red dijo lo siguiente:

“El 95% de las personas viven del modo que no quieren porque el 75% de sus pensamientos son negativos”

Y ¿Cómo cambiar el enfoque de nuestros pensamientos?

Primeramente es importante que recuerdes que nuestras ideas atraen a otras ideas del mismo tipo.

image

(Esta cosa colgante en el jardín, *sin niños*)

¿Qué te la pasas pensando la mayor parte del tiempo?

Bueno, pues eso en lo que piensas atrae más ideas relacionadas y llega un momento en que eso predomina en tu mente. Sea algo motivador, positivo, alegre, o algo de tristeza, enojo, rencor. Sea lo que sea que pienses y te enfoques en ello vas a atraer más de lo mismo.

Cuando identificas cuáles son los pensamientos que más dominan tu mente tienes más control sobre ti mismo. Ahora es momento de detener los pensamientos que no te convienen.

image

(A mi que me gusta el cine, una sala de estas en casa no estaría mal XP )

Puedes decir algo así como ¡Alto!, ¡Stop!, ¡Basta!, ¡Hasta aquí! En el momento en el que estés pensando algo contrario a lo que quieres en tu vida y de inmediato pensar en 2 cosas que sí quieres.

Pensarás al principio “Esto suena muy falso”. Bueno, para qué te miento, sí, sí es un poco falso, pero no importa ¡tú hazlo! Porque no puedes evitar una regla y es que

 “todo aquello que te repitas las veces suficientes, sin importar que sea una mentira, lo vas a tomar como verdad y lo vas a creer como si fuera cierto y estarás convencido de eso”

image

(Piscina en la sala, nomás hay que tener cuidado de no llegar en mal estado, sino ahí quedé)

Ahora, esto va a dejar de sonar falso cuando pienses en aquello que de verdad deseas. No es difícil pensar en lo que uno quiere, es como si estuvieras enamorado de alguien. ¿Te cuesta trabajo pensar o recordar a esa persona? ¡Claro que no, la tienes todo el tiempo en la cabeza!

Entonces, para que pensamientos positivos dominen tu mente ENAMORATE de aquello que quieres.  

¿Por qué no difundir en tu red pensamientos positivos? Vamos, compárteles este artículo, ellos también se pueden beneficiar de tener una mentalidad de éxito.

From Around the Web

 

Join me on a Impactful Call This Sunday that will Change your Destiny!

Sunday September 28th 9pm est…. Special Sunday Night Call—Charlie and Peggy Baer
Hey Team Market America,
You won’t want to miss this Sunday nights 9:00pm call that will be led by Charlie and Peggy Baer! I am sure they will have an amazing call filled with business building tips and shortcuts. We only have 1000 lines, so make sure you dial in a minute or two early to guarantee your spot!!
All you have to do is dial in and listen.
Do not rely on the recorded call, get everyone on the live call Sunday
evening at 9:00 PM. Please make sure you get your whole team on the
call this Sunday night to hear what we have to say!! This
is for YOUR success!! Remember, the Call starts at 9:00PM EST, and the
live phone number is 712-432-1001, pass code 416 281 680#.
“The difference between success and failure is simple, the people who
succeed simply do what the people who fail were unwilling to do”
If for any reason, you can not listen to the live call, it may be
recorded. You are taking a chance, as sometimes we have technical
difficulties and the recording does not work. It is always encouraged
to listen live. The recorded number is 712-432-1011 and the pass code
is 416 281 680#.
Make it Happen,

Stephen and Misty Underwood
UnFranchise Business Owners
E-commerce & Internet Retail Consultants
Business email: ucangroup@gmail.com
Business phone: (202) 249-0292
Product Web portal: http://www.us.opc3.com/stephenandmisty
Shopping Web portal: http://www.shop.com/stephenandmisty

Our company is ranked #18 out of 500 other online e-Retailers for 2015 and we’ve been awarded the highest business ethics Award the Torch Award for best business ethics and practices.

From Around the Web

 

Outback Jack’s 7 Best MLM Companies

http://www.yoursuccessplatform.com/best-mlm-companies – Here I provide you with a list of the 7 best mlm companies and a place you can go to analyze their …

From Around the Web

 

MLM companies that work – best mlm companies to join

http://www.makemoneywithgoldsten.com It is well known that Empower Network is an internet marketing organization that offers blogging as well. There are …

From Around the Web

 

BEST MLM COMPANY PLAN IN INDIA, NETWORK MARKETING PLAN LOWEST COST, HOME BASED ,PART TIME JOB

JOIN BEST MLM PLAN IN INDIA, NETWORK MARKETING PLAN ,LOWEST COST, HOME BASED ,PART TIME JOB IN NORTH INDIA , HIMACHAL, PUNJAB, …

From Around the Web

 

MLM Companies 2013-2014 – Best MLM Companies

MLM Companies 2013-2014 – Best MLM Companies? Take a free tour and watch the system work BEFORE you pay: http://futurestar.stiforptour.com/?

From Around the Web